Yhteisöjen globaali minimiverotus mullistaa yritysverotuksen

8.8.2023

OECD:n kansainvälisen verotuksen uudistusohjelma on suunniteltu tehostamaan kansainvälistä verotusta ja estämään veronkiertoa. Sääntelykokokonaisuus on mittava uudistus ja se kantaa nimeä pilari II. Ohjelma koskee globaaleja konserneja, joiden liikevaihto ylittää 750 miljoonaa euroa. 140 maata on jo hyväksynyt sääntelykehyksen, mikä tarkoittaa, että noin 8000 globaalia konsernia joutuu sääntelyn piiriin.

Pallon muotoon asetettu ylhäältäpäin kuvattu suurkaupunki vakoisella taustalla, kuvastaa sitä, miten pilari II mullistaa yritysverotuksen.

Pilari II luo globaalin vähimmäisverokannan yrityksille varmistaen, että ne maksavat vähintään tietyn prosenttiosuuden voitoistaan verojen muodossa. Samalla GloBE-sääntö keskittyy yritysten kansainvälisen veropohjan heikentämiseen ja voittojen siirtoon, luoden yhtenäisiä sääntöjä aggressiivisen verosuunnittelun torjumiseksi. Nämä yhteistoiminnan tavoitteet pyrkivät luomaan oikeudenmukaisemman ja tasapuolisemman kansainvälisen verotusjärjestelmän.

Pilari II vaatimuksien vaikutukset ovat yhtiöille laajat. Konsernien verolaskentaprosessit joudutaan muokkaamaan uudelleen sisältämään GloBE-harjoituksen mukaiset lukuisat yksityiskohdat ja tietolähteet. Laskentaharjoitus on haastava ja monimutkainen, ja vuosittaisen harjoituksen lisäksi analyysi saatetaan joutua tekemään myös kvartaaleittain.

Pilari II ja minimiverotus

Pilari II -sääntelykokonaisuus on laadittu OECD:n BEPS-hankkeen (Base Erosion and Profit Shifting) tuloksena. Hankkeen tavoitteena on ohjata verot maahan, jossa yrityksen todellinen arvonluonti tapahtuu. BEPS-hanke sisältää pilari I ja pilari II sääntelykokonaisuudet, joista tässä keskitymme jälkimmäiseen.

Pilari II on globaalia minimiveroa koskeva direktiivi, jolla sovitaan yhteisiä rajoja maailmanlaajuiselle verokilpailulle. Direktiivi sisältää GloBE-sääntöjä, jotka asettavat minimiverovaateita globaalin konsernin emoyritykselle. Sääntöjen soveltamisalan piiriin kuuluvat yhtiöt laskevat efektiivisen verokannan kullekin tytäryhtiölle ja maksavat täydennysveroa (”top-up tax”) mikäli laskettu efektiivinen verokanta jää alle 15 %:n.

Täydennysvero voidaan kohdistaa joko emoyhtiölle tai muille konserniyhtiöille kahden toisiinsa liittyvän toimen avulla:

  1. Tuloksilukemissäännön (IIR / Income Inclusion Rule) perusteella emoyhtiön maksettavaksi tai
  2. muiden konserniyhtiöiden veroksi aliverotettujen voittojen säännön perusteella (Undertaxed Profits Rule / UTPR)

Pilari II sisältää myös STTR (Subject To Tax Rule) -säännöt, jotka sisältävät vaateet 9 %:n minimiverosta rojalteille, koroille ja tietyille muille maksuille. STTR-sääntöjen vaikutukset ovat kuitenkin GloBE-sääntöjä suppeammat.

Vaiheet täydennysveron määrittämiseen

  1. Määritellään:
    • Kuuluuko monikansallinen yhtiö GloBE-sääntelyn piiriin,yhtiöiden tulot,
    • yhtiöiden tuloverot.
    • Lasketaan yhtiön efektiivinen verokanta ja tästä muodostuva täydennysvero.
  2. Asetetaan täydennysvero IIR:n tai UTPR:n mukaisesti.

Helpottaakseen GloBE-sääntöihin siirtymistä OECD on julkaissut helpotuksia (transitional safe harbour), jonka kriteerien täyttyessä yhtiön ei tarvitse maksaa täydennysveroa. Siirtymäsäännöt kattavat tilikaudet, jotka alkavat 31.12.2026 tai sitä ennen.

Milloin Pilari II muutokset tulevat?

Pilari II:een liittyvät muutokset toteutetaan EU-direktiivillä, joka on implementoitava kansalliseen lainsäädäntöön 31.12.2023 mennessä. Sääntöjä sovelletaan ensimmäisen kerran verovuodelta 2024. Ilmoitus on annettava siirtymäsäännösten mukaan ensimmäisen kerran 18 kuukauden sisällä tilikauden päättymisestä, joten konsernien, joiden tilikausi vastaa kalenterivuotta, tulee antaa ensimmäiset ilmoitukset kesäkuun 2026 loppuun mennessä.

Miten Intito voi auttaa?

Teknologiakumppanillamme CCH Tagetikilla on vahvaa näyttöä onnistuneiden konsolidointi- ja sääntelyratkaisuiden (mm. IFRS16 ja Solvenssi II) kehittämisessä. Se julkisti toukokuussa asiantuntijaratkaisun, joka auttaa monikansallisia yrityksiä keräämään, yhdenmukaistamaan, laskemaan ja raportoimaan talous- ja verotiedot pilari II-sääntelyn mukaisesti. Ratkaisu auttaa ymmärtämään paremmin säännösten vaikutukset yrityksen liiketoimintamalliin ja toimintaan. Asiantuntijaratkaisu on suunniteltu nopeasti käyttöönotettavaksi ja samalla riittävän joustavaksi sopeutumaan tuleviin muutoksiin.

Laita meille viestiä, kerromme mieluusti lisää pilari II-sääntelykokonaisuudesta ja Tagetikin ratkaisusta siihen!

Saija Narinen
Senior Consultant