Strateginen suunnittelumalli mahdollistaa päätösten vaivattoman skenaarioimisen

5.4.2022

Strateginen suunnittelumalli toimii liiketoimintajohdon työkaluna. Sen avulla johto pystyy tekemään vaivattomasti erilaisia skenaarioita, joiden valossa he voisivat tarkastella, miten strategiset päätökset vaikuttaisivat yrityksen tulevaisuuteen. 

Miksi strateginen suunnittelu on usein työlästä? 

Usein strategista suunnittelua tehdään budjetointiin käytetyllä suunnittelumallilla vain aikahorisonttia pidentämällä. Budjetoinnissa tarkastellaan lukuja hyvin tarkalla tasolla, joten se ei ole ihanteellinen malli strategiseen suunnitteluun, jossa paljon karkeampikin taso riittää ja muutoksia tehdään ”isommalla pensselillä”. Liiallinen yksityiskohtaisuus tekee budjettimallilla tehdystä strategisesta suunnittelusta työlästä ja hidasta.  

”Aikaisemmin Vehon Strategia -malli oli lähinnä kevennetty versio budjetista, mutta se koettiin silti liian raskaaksi ja kankeaksi. Vehon suunnittelumallit ovat olleet perinteisesti hyvin ajuripohjaisia. Strategia -malli kevennettiin muutamien avainmittareiden syöttämiseksi ilman mitään ajureita. Panostimme strategisten elementtien esittämiseen.” Markus Sahlsten, Controller, Group Finance Systems, Veho, kertoo miten, strateginen suunnittelumalli toimii Veholla. 

Strateginen suunnittelumalli mahdollistaa datavetoisia päätöksiä

Kun strategista suunnittelua tehdään sitä varten rakennetulla suunnittelumallilla, tulee työskentelystä tehokkaampaa ja joustavampaa. Ei ole tärkeää tietää kaikkien yksityiskohtien muutoksia, vaan valittujen tunnuslukujen muutosten tarkastelu riittää. 

Strategiset päätökset ovat pitemmän aikavälin, esimerkiksi 3-5 vuoden aikajänteellä tapahtuvia merkittäviä päätöksiä. Strategisen suunnittelumallin avulla johdon on mahdollista tarkastella niitä avainlukujen valossa helposti ja usealta eri kantilta. Yleensä ensimmäiseksi luodaan skenaario siitä, mitä tapahtuu, jos yritys jatkaa nykyisellä toimintamallilla. Siihen on hyvä verrata muita skenaarioita, esimerkiksi: ”Mitä tapahtuu lukujen valossa, jos laajennumme uuteen maahan?” ja ”Mikä on tuotto-odotus ensimmäiselle vuodelle uudessa maassa?”.

Strateginen suunnittelumalli on ikään kuin yksinkertaistettu pienoismalli yrityksen liiketoiminnasta. Strategisessa suunnittelumallissa seurataan liiketoiminnan tunnuslukuja yleensä vuosittain. Tavallisesti seurattavat luvut ovat liikevaihdon muutos, myynnin muutos, katteiden muutokset ja liikevoiton muutokset. Mallin avulla helposti luotavien skenaarioiden avulla johto pystyy tekemään datavetoisia strategisia päätöksiä ja ohjaamaan yrityksen liiketoimintaa haluttuun suuntaan. 

Strategisen suunnittelumallin on oltava joustava

Strategisen suunnittelumallin on oltava hyvin joustava, jotta sinne voidaan tuoda uusia asioita vaivattomasti. Joustavuus mahdollistaa esimerkiksi uusien maiden, tuotteiden tai muiden strategisten päätöksien tuomisen malliin helposti. Näin päätösten vaikutusta seurattaviin tunnuslukuihin pystytään tarkastelemaan eri näkökulmista. Myös strategisten projektien suunnittelu ja niiden lisääminen ja poistaminen eri skenaarioissa on hyvän strategisen suunnittelumallin ominaisuus.  

Olemme toteuttaneet asiakkaillemme strategisia suunnittelumalleja IBM Planning Analyticsilla. Maliien toteutuksissa pyrimme hyödyntämään olemassa olevia lyhyemmän aikavälin suunnittelumalleja ja niistä löytyviä laskentoja. Tarkoitus on helpottaa liiketoimintajohdon strategista päätöksentekoa antamalla heille mahdollisuus sujuvaan skenaarioimiseen ja datavetoiseen päätöksentekoon. 

Eve Lallukka
Nordic Marketing Business Partner